Regulamin świadczonych usług w formie elektronicznej


§ 1. Postanowienia o charakterze ogólnym

1. Niniejszy Regulamin (zwany też w dalszej części „Regulaminem”) reguluje ogólne zasady świadczenia usług w formie elektronicznej przez organizację Remote Admin Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach o dokładnym adresie 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 150, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708177, NIP: 6342915958, REGON: 368933620 (w dalszej części zwaną „Remote Admin”).

2. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: https://remoteadmin.store/.

3. Regulamin określa ogólne zasady na jakich Remote Admin zobowiązuje się udostępnić na swojej platformie serwer VPS lub na podstawie swoich innych kompetencji pozostałe usługi świadczone w formie elektronicznej.

4. Remote Admin w trosce o jak najwyższy standard świadczenia usług drogą elektroniczną zobowiązuje się do aktualizacji obecnego regulaminu w razie potrzeby wynikającej ze zmian zachodzących w organizacji Remote Admin lub prawie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

6. Wszystkie spory, mogące wyniknąć z obecnej umowy i zawartych w niej warunków będą rozpatrywane przez Strony w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą podlegały rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Remote Admin.§ 2. Definicje

1. Zamawiający - Podmiot lub osoba fizyczna składająca zamówienie jednorazowe lub abonamentowe.

2. VPS - Prywatny Serwer Wirtualny.

3. Root - konto posiadające dostęp do wszystkich komend oraz plików w systemie.

4. Open Source - Oprogramowanie będące na licencji wolnego oprogramowania.

5. SPAM - Niechciane lub niezamówione przez odbiorcę wiadomości e-mail wysyłane w dużej ilości.

6. Skanowanie portów - Działanie polegające na wysyłaniu pakietów TCP lub UDP do systemu lub systemów (dowolnego typu: komputerów, drukarek, routerów) dostępnych przez sieć TCP/IP celem sprawdzenia otwartych portów i dostępnych serwisów.

7. Sniffing - Stanowi nieodzowne narzędzie diagnostyczne większości administratorów sieci, zwłaszcza podczas diagnostyki problemów z niezawodnością lub wydajnością połączeń.

8. Spoofing – Działanie polegające na podszywaniu się przez hakera pod inne urządzenie lub inna platformę w celu uzyskania dostępu do zasobów.

9. Kryptowaluta - inaczej wirtualna moneta – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach.§ 3. Realizacja usług i jej warunki.

1. Usługi są świadczone tylko i wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz wniesienia opłaty. Akceptacja przez Zamawiającego regulaminu następuje podczas procesu składania zamówienia pod adresem: https://remoteadmin.store

2. Remote Admin oświadcza, a Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dostępne internetowo konfiguracje serwera VPS jak i pozostałych usług są dostępne pod adresem: https://remoteadmin.store/

3. Zamawiający podczas uzupełniania procesu zamówienia i akceptacji niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do dokonania przemyślanego wyboru wersji serwera VPS lub innych pozostałych usług.

4. Remote Admin po przygotowaniu i dostarczeniu zamówienia złożonego i opłaconego przez Zamawiającego realizuje powiadomienie w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) o gotowości usług do wykorzystania przez Zamawiającego.

5. Remote Admin będzie realizował dostawy Zamawiającego w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych z wyłączeniem dni wolnych od pracy, na terenie Polski dla Usługi serwera VPS oraz maksymalnie do 7 dni roboczych z wyłączeniem dni wolnych od pracy na terenie Polski dla Usług pozostałych.

6. Usługa udostępnienia serwera VPS oparta jest na technologii wirtualizacji. Zamawiający wraz z akceptacją Zamówienia i Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że Remote Admin nie może zagwarantować każdej zmiany zasobów sprzętowych. Zagwarantowanie przez Remote Admin dedykowanej konfiguracji usługi dla Zamawiającego wymaga wcześniejszego kontaktu z Remote Admin.

7. Remote Admin będzie świadczył zamówione przez Zamawiającego Usługi wyłącznie po uregulowaniu płatności przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej wcześniej faktury Pro Forma w terminie określonym na fakturze (do 7 dni kalendarzowych).

8. W przypadku usług świadczonych przez czas określony z góry w złożonym zamówieniu, koszt całej usługi może być rozłożony na raty płatne co miesiąc na podstawie faktur i w terminach w nich określonych. Brak płatności w terminie minimum dwóch rat przez Zamawiającego będzie skutkował koniecznością zapłaty całej kwoty za umówiony okres świadczenia usługi. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty zostanie wszczęta procedura windykacji zmierzająca do wyegzekwowania należnych kwot.

9. Umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego z Remote Admin na podstawie obecnego Regulaminu na czas określony wskutek złożenia przez Klienta zamówienia oraz dokonania płatności za wybrany okres świadczenia usług przez Remote Admin. Zamawiający otrzymuje również możliwość kontynuacji zamówienia na kolejny okres rozliczeniowy poprzez złożenie i opłacenie Zamówienia u Remote Admin co należy uczynić najpóźniej 7 dni roboczych przed zakończeniem trwania usługi.

10. W trakcie korzystania przez Zamawiającego z usługi Serwer VPS lub pozostałych usług możliwa jest zmiana parametrów świadczenia usługi na wyższe wybierając wyższy pakiet usługi lub kontaktując się z działem sprzedaży Remote Admin w celu otrzymania dedykowanej oferty.

11. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług przed upływem okresu jej zakończenia, na który została zawarta lub z pominięciem okresu wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Remote Admin w wysokości 100% wartości całego zamówienia. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Remote Admin odszkodowania i zadośćuczynienia na zasadach ogólnych jeśli niezasadne zerwanie umowy przez Zamawiającego spowoduje szkody przewyższające wysokość ustalonej kary umownej.

12. W przypadku, gdy Zamawiający jest przedsiębiorcą, za zwłokę w płatnościach za usługi, Remote Admin ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie, a w dalszej kolejności także równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności przysługujące na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz U. 2013 poz.403.

13. Remote Admin Sp. Z o.o. zastrzega sobie brak możliwości odwołania złożonego zamówienia złożonego przez inną firmę.


§ 4. Pomoc techniczna oraz pozostałe kontakty.

1.W przypadku doprowadzenia do awarii z bezpośredniej winy Remote Admin, Zamawiający może dokonać kontaktu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem internetowym: hhttps://remoteadmin.store/submitticket.php?step=2&deptid=3 i zgłosić niedostępność usług.
2. Zamawiający może również zgłaszać zapytania o charakterze doradczym oraz handlowym za pośrednictwem formularza kontaktowego wskazanego wyżej, przy czym dla zapytań o charakterze handlowym dopuszcza się dodatkowo bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 323 14 19.
3. W celu składania reklamacji Zamawiający będzie się kontaktował z Remote Admin pod adresem internetowym: https://remoteadmin.store/submitticket.php?step=2&deptid=3 wybierając dział "Complaints" oraz wypełniając formularz.


§ 5. Zobowiązania i poufność informacji Remote Admin
1. Remote Admin zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu i serwerów, w stałej gotowości technicznej tak by zachować maksymalnie możliwą ciągłość świadczenia usług. Remote Admin zobowiązuje się świadczenia usług o wysokiej jakości i dostępności oraz oświadcza, że dysponuje właściwą kadrą techniczną oraz zapleczem serwerowym.
2. Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, przez co należy rozumieć informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności na zasadzie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211.
3. Pozyskanie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa niezgodnie z warunkami umowy oraz przepisów prawa stanowi czyn niedozwolony i podlega sankcjom określonym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211.
4. Remote Admin zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych prowizji do zamówienia celem pokrycia kosztów płatności za zamówienia z wykorzystaniem zewnętrznych operatorów płatniczych jak np. PayU, PayPal. Informacja o wysokości prowizji znajdować się będzie każdorazowo na dokumencie rozliczeniowy.


§ 6. Prawa i obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do złożenia Zamówienia oraz współpracy z Remote Admin, zgodnie z Regulaminem, a w razie potrzeby okaże się stosownym pełnomocnictwem.
2. Zamawiający oświadcza, że działa jako osoba lub podmiot niezależny względem Remote Admin i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu swojej działalności prowadzonej na serwerze VPS lub za pomocą innych usług.
3. Zamawiający posiadać będzie dostęp „root” do zamówionego na podstawie Zamówienia serwera VPS. Remote Admin zobowiązuje się na dostęp do serwera VPS wyłącznie przez Internet, nie ma możliwości dla Zamawiającego dostępu fizycznego w fizycznej lokalizacji.
4. Zamawiający zobowiązuje się również do nieumieszczania na serwerze VPS aplikacji, treści oraz linków plików, które mogą być pobierane w formie masowej przez internautów.
5. Zamawiający zobowiązuje się do instalacji rozwiązań informatycznych jak i licencji na serwerze VPS wyłącznie w formie legalnej tj. w wersji Open Source lub takiej, do której posiada prawa/aktywną licencję. W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu Remote Admin zastrzega sobie prawo do blokady świadczenia usług bez możliwości odzyskania przez Zamawiającego wpłaconych kwot i rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6. Całkowicie zabroniona jest z ramienia Remote Admin instalacja na serwerze VPS rozwiązań informatycznych służących do atakowania czy włamywania się na inne serwery przy pomocy ogólnych technik jak: -skanowanie portów, -sniffing, - spoofing itp.
7. Na Zamawiającego przekazana jest pełna odpowiedzialność i konsekwencje za niewłaściwe funkcjonowanie serwera w tym wykorzystanie niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym.
8. Zamawiający zobligowany jest do niewydobywania na dzierżawionych serwerach od Remote Admin Sp. Z o.o. kryptowalut.
9. Wysyłanie wiadomości w liczbie hurtowej (wysyłanie SPAMU) z serwera VPS lub zamówionej adresacji IP jest całkowicie zabronione przez Remote Admin. Zamawiający oświadcza, że nie będzie wykorzystywał swojej poczty elektronicznej na serwerze VPS do wysyłania niezamówionej informacji skierowanej do odbiorców, w tym zamieszczania i rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, a w szczególności treści promujących pedofilie, terroryzm, handel ludźmi, narkotykami, bronią itp. W sytuacji, gdzie z ramienia Zamawiającego dojdzie do takiej sytuacji Remote Admin zastrzega sobie prawo do zawieszenia serwera i blokady usług bez możliwości odzyskania przez Klienta wpłaconych kwot oraz rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeśli dojdzie do stwierdzenia powyższych naruszeń, klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000,00 zł na rzecz Remote Admin, płatnej na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od wystawienia.
10. Remote Admin zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami które samodzielnie oszacuje, niezbędnymi do oczyszczenia adresacji IP w przypadku wpisania adresu IP lub całej klasy adresowej na czarne listy w wyniku działalności Zamawiającego.
11. W przypadku niedotrzymania przez Remote Admin deklarowanych czasów dostępności w skali miesiąca z przyczyn leżących po stronie Remote Admin Zamawiający otrzymuje prawo do wniesienia o rekompensatę w wysokości 1% wartości usługi za każde kolejne 60 minut niedostępności. W celu rozpatrzenia podstaw do przyznania rekompensaty Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji pisemnie lub drogą mailową w terminie 14 dni od stwierdzenia braku dostępności serwerów.
12. Zamawiający odpowiada całkowicie za prawidłowość danych osobowych/ danych firmy uzupełnianych podczas składania zamówienia.


§ 8. Realizacja usług i SLA.
1. Remote Admin oświadcza, że nie odpowiada za utratę danych w razie awarii serwera. W woli Zamawiającego jest tworzenie kopii bezpieczeństwa zakupionej usługi. Zamawiający otrzymuje możliwość wykupienia kopii bezpieczeństwa w Remote Admin (Panel Klienta).
2. Remote Admin zastrzega sobie prawo do automatycznej weryfikacji strumienia danych przesyłanych z wykorzystaniem portu SMTP serwera VPS Zamawiającego.
3. Remote Admin oświadcza, że będzie świadczył usługę dostarczenia serwera VPS w przypadku jego zakupu przez Zamawiającego na poziomie miesięcznej dostępności w wysokości 99,95 – 99,98%. Poziom dostępności wspomnianej usługi liczony będzie na podstawie godzin oraz pomniejszony o całkowity czas niedostępności usługi.Obecne zobowiązanie nie ma odniesienia do wszystkich elementów, które są pod wyłączoną kontrolą Zamawiającego, a dokładniej to zainstalowane przez Zamawiającego na serwerze VPS.
4. Remote Admin zastrzega prawo do dokonywania prac serwisowych związanych z serwisem sprzętu i rozwojem infrastruktury, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem. Prace serwisowe wówczas nie powodują skutku z § 6 ust.9.


§9 Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Remote Admin Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach o dokładnym adresie ul. Chorzowska 150,40-101 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708177, NIP: 6342915958, REGON: 368933620
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: • listownie na adres: ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice • przez e-mail: [email protected]
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).